Balneokosmetyki

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU BALNEOKOSMETYKI

obowiązujący od 01.01.2023 r.

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną wchodzący w życiu w dniu 18.01.2021r. zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, poz. 287) 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.balneokosmetyki.pl/ prowadzonego  przez Administratora Danych Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solec Zdrój przy ul. Leśnej 7, 28-131 Solec Zdrój, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157282, REGON: 351061573, NIP: 6781401345; kapitał zakładowy: 18 311 500,00 zł, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Szybki kontakt ze Sprzedający, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania, reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

 

Dane sprzedawcy:

Malinowe Hotele Sp. z o.o.
ul Leśna 7
28-131, Solec-Zdrój

 

Adres sklepu:
Os. Teatralne 24, 31-946 Kraków

www.balneokosmetyki.pl

Kontakt do sprzedawcy:

Tel.:(12) 643-61-43 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
email: kontakt@balneokosmetyki.pl

 § 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 2. 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 3. 3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia w szczególności: liczby produktów, danych do faktury, sposobu dostawy, adresu dostawy;
 4. 4. Konto Klienta (Konto Użytkownika) - zbiór zasobów i uprawnień systemu informatycznego Sklepu Internetowego udostępnianych Klientowi po przeprowadzeniu procesów uwierzytelnienia i autoryzacji. Składa się z nazwy użytkownika oraz hasła, zabezpieczającego dostęp do konta.
 5. 5. Promocje- szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane przez Sklep w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na warunkach określonych przez Sklep;
 6. 6. Cena początkowa- pierwsza cena Towaru, w której pojawił się Towar w Sklepie.
 7. 7. Ostatnia najniższa cena- najniższa cena, w jakiej Towar był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni;
 8. 8. Cena promocyjna - cena Towaru oferowana w Sklepie Internetowym po obniżeniu, w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę Promocji;
 9. 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. 11. Przedsprzedaż – udostępnienie Klientom możliwości złożenia Zamówienia na Towary oznaczone etykietą „Przedsprzedaż” lun inną równoważną, które nie są jeszcze dostępne w Sklepie Internetowym.
 12. 12. Regulamin – niniejszy Regulamin zawiera Zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. 
 13. 13. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 14. 14. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.balneokosmetyki.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 15. 15. Strona – Usługodawca (Sprzedawca) lub Klient;
 16. 16. Towar- to produkt fizyczny oferowany w sklepie. Opis produktów oraz ceny brutto są dostępne w sklepie przy każdym z prezentowanych towarów;
 17. 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której sprzedawca zobowiązuje się do wydania Towarów, a Klient do zapłaty Ceny;
 18. 18. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 19. 19. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solec Zdrój przy ul. Leśnej 7, 28-131 Solec Zdrój, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157282, REGON: 351061573, NIP: 6781401345; kapitał zakładowy: 18 311 500,00 zł;
 20. 20. Ustawa PK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020r, poz. 287); 
 21. 21. Ustawa DE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., poz. 1204);
 22. 22. Ustawa PT - ustawa z dnia 16 lipca 2004r, prawo telekomunikacyjne (DZ. U 2004 r, poz.1800);
 23. 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 24. 24. Zgoda - wyrażenie przez Klienta zgody na wykorzystanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu ułatwienia z Klientem kontaktu przy obsłudze zamówienia i dostarczaniu informacji o własnych produktach za pomocą urządzeń końcowych (sms/mms/mail), zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego oraz z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2
Obowiązki Stron

 

 1. 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad, zgodnego z Umową Sprzedaży.
 3. 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).§3
Zamówienia

 

 1. 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. 2. Informowanie o Towarach, nie wymaga rejestracji i logowania.
 3. 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz potwierdzenie zaznajomienia się z Polityką Prywatności.
 4. 4. Składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji wymagają rejestracji i logowania.
 5. 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 6. 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje. Klient jest proszony o podanie swojego numeru telefonu i adresu e-mail w celu kontaktu związanego z realizacją i obsługą zamówienia oraz w celu podtrzymania dalszej relacji z Klientem. 
 7. 7. Zgodę na przetwarzanie danych przez Sklep Balneokosmetyki w celu marketingu własnego może Klient wycofać w każdym czasie.

 

§ 4
Ceny, promocje, płatności oraz dostawa Towaru

 

 1. 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. 2. Towary mogą być udostępniane do sprzedaży w Sklepie w ramach Przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.
 3. 3. W przypadku udostępnienia produktów w ramach Promocji Sprzedawca oznacza dany Towar jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Obok Ceny Promocyjnej Sprzedawca umieszcza Ostatnią Najniższą Cenę, w jakiej Towar był dostępny w Sklepie Internetowym w ciągu ostatnich 30 dni.
 4. 4. W przypadku udostępnienia Towarów w ramach Promocji, znajdujących się w sprzedaży przez krótszy okres, obok informacji o obniżonej cenie, jest prezentowana Najniższa Cena, jaka obowiązywała  w okresie od dnia wprowadzenia danego Towaru do sprzedaży do dnia rozpoczęcia obniżki
 5. 5. Jeżeli Cena Towaru udostępniona Klientowi w Sklepie Internetowym jest spersonalizowana np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Sprzedawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie towaru w Sklepie Internetowym.
 6. 6. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient.
  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
  b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
  c) płatność online przelewem albo kartą kredytową/ debetową za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.
 8. 8. Płatności on-line:


Płatności on-line + płatności kartą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)

 1. 9. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 2. 10. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził chociażby stan zewnętrzny przesyłki w obecności dostarczyciela czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia.
 3. 11. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
 4. 12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki, z przedmiotem Zamówienia,                        Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
  Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 5. 13. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 6. 14. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. 
 7. 15. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
  Czas realizacji: W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 5
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jeżeli Klient nie zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży, prawo to wygasa po czasie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.
 2. 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres Sprzedawcy.
 3. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszelkie wykonane płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 8. 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 9. 9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


Obowiązki Konsumenta

 1. 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Obowiązki Sprzedawcy

 1. 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić im wszystkie dokonane płatności, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 6
Reklamacje i procedura reklamacyjna dla Klientów będących Konsumentami 

 

 1. 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 3. 3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
 4. 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 5. 5. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może:
  a) żądać jego wymiany.

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • sprzedawca odmówi wymiany Towaru na podstawie § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu;
 • sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z § 6 ust. 5
 • brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa wymiany Towaru;
 • z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny;
  c) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 1. 6. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar niezgodny z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający wymianie, a Sprzedawca zobowiązany jest go odebrać od Klienta na swój koszt. 
 2. 7. Jeżeli wymiana będzie niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 3. 8. Klient jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku  Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. 9. Klient powinien dostarczyć Towar niezgodny z Umową Sprzedaży, najlepiej z dopiskiem „reklamacja” na koszt Sprzedawcy.
 5. 10. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 6. 11. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamacji  o sposobie jej załatwienia.

 

§ 7
Newsletter


1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Po wpisaniu przez Klienta adresu mail i naciśnięciu pola "zapisz się" Klient dodatkowo proszony jest o zaznaczenie wyrażenia zgody oraz zaznaczenie zaznajomienia się z polityka prywatności zamieszczona na stronie. Oba pola są wymagane do zaznaczenia, a nie zaznaczenie któregokolwiek z nich skutkuje nie zapisaniem się do usługi "Newsletter". Dodatkowo do Klienta zostaje wysłany automatycznie na podany przez niego e-mail link do akceptacji zapisania się Klienta do usługi" Newsletter".
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.


§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.


§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 
  1) przedstawienie oferty Sklepu,
  2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
  4) możliwość korzystania z Konta Klienta,
  2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
  3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 2. 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji Klienta oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Balneokosmetyki wskazuje, iż w celu korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego oraz Konta Klienta wymagane jest posiadanie najnowszych wersji programów i systemów, w tym służących do przeglądania stron internetowych oraz bieżące wykonywanie aktualizacji programowych. Balneokosmetyki zaleca korzystanie z najnowszego dostępnego oprogramowania w celu zapewnienia przez Klienta prawidłowych funkcji Sklepu Internetowego.
 3. 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. 4. Sprzedawca stosuje pliki „cookie”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookie” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować komplikacje a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

 

§ 10
Zamieszczanie opinii Klientów i ich weryfikacja 

 

 1. 1. Sprzedawca udostępnia Klientom możliwość publikacji opinii i komentarzy na temat zakupionych Towarów. Korzystanie z ww. funkcji nie wymaga rejestracji i/lub zalogowania do Sklepu.
 2. 2. Sklep Balneokosmetyki informuje, iż wszelkie opinie zamieszczane na stronie internetowej Sklepu weryfikowane/moderowane są przez Balneokosmetyki i wymagają ich zatwierdzenia. Informujemy, że nie podejmujemy działań w celu zapewnienia aby opinie w sklepie pochodziły wyłącznie od osób, które zakupiły dany produkt   


§ 11
Rozstrzyganie sporów

 1. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


§ 12
Dane osobowe

 1. 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, przepisów prawa krajowego oraz zgodnie z polityką prywatności
 2. 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Podejmuje działania, aby zapewnić adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem osób trzecich.
 3. 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
  Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do danych, usunięcia ich sprostowania, zaprzestania przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. 6. W przypadku wycofania udzielonej przez Klienta zgody, informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. 7. Zasady ochrony danych osobowych są zamieszczone w Polityce prywatności.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
 5. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ……………………………………………………

Adresat:
Malinowe Hotele Sp. z o.o.
www.balneokosmetyki.pl
ul Leśna 7
28-131 Solec-Zdrój

UWAGA! Zwrot zamówienia należy wysłać na adres: Balneokosmetyki os. Teatralne 24, 31-946 Kraków

Tel.: (12) 643-61-43 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
e-mail: kontakt@balneokosmetyki.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………………….


Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………....................
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Numer konta bankowego do zwrotu należności: ..............................................................................................................


………………………………….
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Pełna informacja na temat Państwa danych przetwarzanych przez  MALINOWE HOTELE Sp. z o.o., znajduje się w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej http://www.balneokosmetyki.pl/pl/i/Ochrona-danych-osobowych/36

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium