Balneokosmetyki

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Malinowe Hotele Sp z o o  ul Leśna 7, 28-131 Solec Zdrój (dalej „My”, „Malinowe Hotele” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.balneokosmetyki.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@malinowehotele.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Malinowe Hotele sp. z o.o., ul. Leśna 7 28-131 Solec-Zdrój

 

Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi

przez Ciebie na www.balneokosmetyki.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez balneokosmetyki.pl ?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu Balneokosmetyki, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Balneokosmetyki;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji

i rozwiązywania problemów technicznych;

 • obsługi reklamacji na sklepie Balneokosmetyki w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu balneokosmetyki.pl, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją

zgodą - przez e-mail oraz telefon;;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz

kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia

przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą

z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z konta Balneokosmetyki.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość

tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały

usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia

roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej

zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla

celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Jak można wycofać zgodę:

Zgodę na cele marketingowe/handlowe przesyłane drogą e-mail oraz sms/mms można odwołać w każdym czasie w sposób wolny od opłat przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres kontakt@balneokosmetyki.pl lub składając oświadczenie na piśmie w siedzibie sklepu lub przesyłając je na adres: Balneokosmetyki, os. Teatralne 24, 31-946 Kraków.

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane

osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu

w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do

momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych

zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć

udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Balneokosmetyki.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub

dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich

spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże

nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać

na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Balneokosmetyki.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również

w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium