Balneokosmetyki

ROZDANIE HALLOWEEN

KONKURS HALLOWEEN Z
BALNEOKOSMETYKI
1.
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Październikowe rozdanie
Balnekosmetykami” (dalej jako „Konkurs”) jest spółka MALINOWE HOTELE Sp.
z. o. o z
siedzibą w Solcu-Zdroju, ul. Leśna 7, 28-131, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000157282. NIP: NIP 6781401345, REGON: 351061573 (dalej jako:
„Organizator”).
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu
cywilnego.
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za
pośrednictwem serwisu instagram.com.
1.5. Konkurs trwa od dnia 25.10.2023 roku od godziny 12:00 do dnia 01.11.2023
roku do godziny 23:59
1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając
prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.
2.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba
fizyczna, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.3.
2.2. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć
udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
przedstawiciela ustawowego.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione,
którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją
Konkursu, przy czym:
1.a.1 pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z
Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);
1.a.2 za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci,
rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym.
2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 
2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.
2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i
zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
3.
Zasady Konkursu
3.1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest
opublikować pod postem konkursowym swoją odpowiedź w formie komentarza na
profilu @balneokosmetyki na portalu społecznościowym Instagram („dodaj
komentarz”) na następujące zadanie konkursowe: ,,Jakie było Twoje
najciekawsze Halloweenowe przebranie?’’.
3.3. Komentarze mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu,
wskazanym w pkt 1.5.
3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Komentarzy, które:
3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia
społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych
osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne,
obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;
3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w
szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;
3.4.3. prezentują zachowania niebezpieczne.
3.5. Z chwilą umieszczenia w serwisie, o którym mowa w pkt 1.4 Komentarza
Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo,
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na
korzystanie z
treści Komentarza na następujących polach eksploatacji:
3.5.1. rozpowszechnianie Komentarza poprzez jej publiczne udostępnianie,
wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za
pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niej
dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji,
reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
3.5.2. utrwalanie i zwielokrotnianie
Komentarza w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego
zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do
nagrodzonego Komentarza, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też
czasowych, na następujących polach eksploatacji:
 
3.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Komentarza oraz jego opracowań
– wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3.6.2. w zakresie obrotu oryginałami
Komentarza oraz jego opracowaniami albo
egzemplarzami, na których Komentarz utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3.6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny
niż opisany w pkt 3.6.1. i 3.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Komentarza w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za
pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich
innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
3.7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Komentarza, o
którym mowa w pkt 3.6. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do
rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.
3.8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Komentarza
autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.
3.9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do
utworów wykorzystywanych w ramach Komentarza. W przypadku wystąpienia
przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z
naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników
podczas tworzenia Komentarza Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora
od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń
związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób
trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
3.10. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego na profilu instagram.com oraz udostępnionego w
Komentarzu oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
4.
Komisja Konkursowa
4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w
celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).
4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskich Komentarzy, kierując się
własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i
walory artystyczne Komentarza.
4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie
internetowej https://www.instagram.com/balneokosmetyki w komentarzu pod 
postem konkursowym, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia
zakończenia Konkursu.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia
Laureata.
4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza
prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.
5.
Nagrody
5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci zestawu
kosmetyków: Malinowy krem do rąk na noc – regenerująco-odżywczy o wartości
rynkowej 38 zł oraz Malinowe masełko do ciała o wartości rynkowej 28 zł.
Nagrodzonych zostanie trzech niezależnych Laureatów.
5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat
zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość
prywatną na profilu na Instagramie @balneokosmetyki w terminie 7 dni od dnia
publikacji wyników Konkursu, zgodnie z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatem
będzie odbywał się za pomocą wiadomości prywatnych na portalu Instagram,
poczty e-mail lub telefonicznie.
5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne
do wydania Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest
konieczne dla odbioru Nagrody.
5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2.
uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem
faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu
zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie
zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie
Nagrody.
5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana
przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona
Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej
odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w
terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
5.7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne
przedmioty albo usługi.
6.
Postępowanie reklamacyjne
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej
jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na
adres
kontakt@balneokosmetyki.pl
lub listem poleconym, na adres
Organizatora.
 
6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie
30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w
przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu,
adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania.
6.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania
Reklamacji do Organizatora.
7.
Dane osobowe
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z
Konkursem jest Organizator, to jest MALINOWE HOTELE Sp. z. o. o z siedzibą w
Solcu-Zdroju 28-131, ul. Leśna 7.
7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w
Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
7.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres
przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności prawa podatkowego.
7.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi
Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym,
firmom kurierskim.
7.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz
prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy
czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed
cofnięciem zgody.
7.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
zawarte są na stronie www.balneokosmetyki.pl
8.
Postanowienia końcowe
8.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.balneokosmetyki.pl
 
8.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi
Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać
praw nabytych Uczestników.
8.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej
nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i
umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 8.1.
8.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z
uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy
zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
8.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
 
 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium